عمل جراحی گردن

عمل جراحی گردنی کورپکتومی قدامی و آزاد سازی نخاع

عمل جراحی گردنی کورپکتومی قدامی و آزاد سازی نخاع

رادیوگرافی عمل جراحی گردن خانم 53 ساله با سابقه OPLL و تصادف اخیر و شکستگی و در رفتگی ستون فقرات گردنی و تقص عصبی نسبی که تحت عمل گردنی کورپکتومی قدتمی و ازاد سازسی نخاع قرار گرفته.
 عمل جراحی گردن
عمل جراحی گردن
 عمل جراحی گردن
عمل جراحی گردن
عمل جراحی گردن       تصویر رادیولوژی