اسکولیوز(کژپشتی)
اسکولیوز(کژپشتی)
عمل ستون فقرات توسط دکتر عبداله هادی

 

عمل ستون فقرات توسط دکتر عبداله هادی