اسکولیز قفسه سینه

اسکولیز قفسه سینه

 اسکولیز قفسه سینه در حقیقت به برجستگی قفسه سینه و بد شکلی ای که در ناحیه قفسه سینه است که در اثر آن دنده و استخوان جناغ سینه برآمده می شود. اسکولیز قفسه سینه می تواند خفیف یا شدید باشد برحسب این که شدید است یا خفیف آن را درمان می کنیم. در صورت احتمال …

اسکولیز قفسه سینه ادامه »