درد های رادیکولار گردن

درد های رادیکولار گردن به در دهایی گفته می شود که در مسیر پوستی حسی مشخصی انتشار پیدا می کنند این درد ها معمولا به دست  ها( اغلب بازو ها ) کشیده می شود و معمولا به انگشتان هم کشیده می شود . گاها این درد ها به جمجمه و چشمها و گوش ها   بعضا …

درد های رادیکولار گردن ادامه »