اسکولیوز

اسکولیوز

اسکولیوز (کژ پشتی) تعریف: به انحراف جانبی ستون…