نمونه عمل جراحی انجام شده از بیماران کلینیک ستون فقرات دکتر هادی
بیمار دختر ۲۸ سال مورد نوروپاتی شارکوماری توس و قوز ۹۰ درجه و کژپشتی ۸۵ درجه همزمان

مورد نوروپاتی شارکوماری توس و قوز ۹۰ درجه و کژپشتی ۸۵ درجه همزمان