عمل جراحی گردن

عمل جراحی گردن

خانم 53 ساله با سابقه OPLL و تصادف اخیر و شکستگی و در رفتگی
ستون فقرات گردنی و تقص عصبی نسبی که تحت عمل گردنی کورپکتومی قدتمی و ازاد سازسی نخاع قرار گرفته.

عمل جراحی گردن
عمل جراحی گردنی کورپکتومی قدامی و آزاد سازی نخاع

 

 

 عمل جراحی گردنی کورپکتومی قدامی و آزاد سازی نخاع
عمل جراحی گردن
تصویر رادیولوژی در رفتگی ستون فقرات
تصویر رادیولوژی در رفتگی ستون فقرات