کاهش ۳۰ درجه ای قوز پشتی و افزایش گودی ۴۰ درجه ای گودی کمر با انجام دو استئو تومی PSOهمزمان درT8 و L3 و اصلاح خط شاغول سر بر روی لگن از ۲۰سانت به ۷ سانت

مورد انکیلوزین اسپوندیلیت با قوز شدید

 

عمل ستون فقرات توسط دکتر عبداله هادی